سه شنبه , 16 جولای 2019
خبر های جدید

محورهای همایش

 • توسعه پایدار:

 1. مشارکت مردمی، سرمایه انسانی و نقش نخبگان در توسعه
 2. پتانسیل‌های معدنی، صنعتی، زیست محیطی و گردشگری
 3. منابع آب، خاک و صنایع تبدیلی
 4. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی
 5. آموزش عمومی، آموزش فنی حرفه‌ای و آموزش عالی
 6. کشاورزی پایدار، صنایع جایگزین کشاورزی
 • فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی:

 1. میراث فرهنگی، میراث معنوی و صنایع دستی
 2. فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه گذاری
 3. فرصت‌ها و چالش‌های اشتغال
 4. بحران‌های خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی
 5. مهاجرت و حاشیه نشینی
 6. سبک زندگی اسلامی
 7. بیکاری و مشاغل کاذب
 8. آموزش، اشتغال و کارآفرینی
 9. جغرافیا، تاریخ و محیط زیست
 10. جمعیت و نیروی انسانی
 11. رسانه، فرهنگ و ادبیات
 • شهرسازی و توسعه شهری و روستایی:

 1. بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی
 2. سیاست‌های ملی و منطقه ای توسعه شهری پایدار
 3. شهرسازی و توسعه شهری و روستایی
 4. همگرایی منطقه‌ای شهری و روستایی
 5. معماری و مدیریت شهری و گردشگری
 6. آمایش سرزمین