دوشنبه , 24 ژوئن 2019
خبر های جدید

عکس دسته جمعی شرکت کنندگان در اولین همایش چشم انداز منطقه تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴

۲۰۱۵۰۱۲۹_۱۵۲۸۱۷۲۰۱۵۰۱۲۹_۱۵۲۸۰۲۲۰۱۵۰۱۲۹_۱۵۲۷۵۶۲۰۱۵۰۱۲۹_۱۵۲۷۵۴۲۰۱۵۰۱۲۹_۱۵۲۷۴۲۲۰۱۵۰۱۲۹_۱۵۲۷۴۰